plen
Dziś jest: Sobota, 20 Kwietnia 2019 r.

DZIAŁALNOŚĆ OSD

Firma Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4711-43(9)/2012/13973/UA, została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (OSDn) na okres od 1.06.2012 r. do 01.04.2018 r.
 
 
 

Obszar działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynika z posiadanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/64/13973/W/OWA/2008/TKŁ z późniejszymi zmianami, tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Boryszew ERG S.A. w Sochaczewie oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Komunikat
 
Decyzją Prezesa URE nr OŁO.4211.24.2017.2018.BG z dnia 18 maja 2018 roku została zatwierdzona i opublikowana Taryfa dla energii elektrycznej Oddziału Boryszew ERG w Sochaczewie. Przedsiębiorstwo wprowadza zatwierdzoną Taryfę do stosowania z dniem 1 lipca 2018 r.
 
Taryfa dla energii elektrycznej (18.05.2018 r.) <pobierz>

Stawki opłaty przejściowej i opłaty OZE na rok kalendarzowy 2018 <pobierz>
 
Decyzja o wyznaczeniu OSDn <pobierz>
 
Wskaźniki czasu trwania przerw grupy Boryszew S.A. za 2018 r. <pobierz>
 
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci powyżej 1kV <pobierz>
 
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla sieci dystrybucyjnej Boryszew S.A. za I kw. 2017 r. <pobierz>
 
Ustawa o podatku akcyzowym <pobierz>
 
Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji <pobierz>
 
 
Boryszew ERG  informuje o opracowaniu projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).
Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie jako Operator Systemu Dystrybucji (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, niniejszym informując o publicznym dostępie do tego projektu.
 
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji (IRiESD):
 
- Część ogólna <pobierz>
- Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania sieci <pobierz>
- Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi <pobierz>  
 
 
Operator poddaje ww. projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). W formie drukowanej Instrukcja jest dostępna w Biurze Zarządu Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie,  ul 15 Sierpnia 106 w pok. 118. Mając powyższe na uwadze Boryszew ERG  zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu IRiESD. Uwagi należy zgłaszać w terminie od 6 do 20 czerwca 2012 w podany niżej sposób: 

1) na adres poczty elektronicznej: jpawlowski@boryszewerg.com.pl
2) faksem pod numer: 46 8630201 wew. 221
3) pocztą na adres:
  
Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
ul. 15 Sierpnia 106   96-500 Sochaczew Dział Inwestycyjno-Techniczny 
Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na załączonych poniżej „Formularzach zgłoszeniowych uwag do projektu IRiESD”.
 

Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu IRiESD:
 
- Część ogólna  <pobierz>  
- Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania sieci  <pobierz> 
- Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu IRiESD - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi  <pobierz>
 
Konsultacje projektu IRiESD z użytkownikami systemu zakończono w dniu 20.06.2012r.
W okresie przewidzianym na konsultacje użytkownicy systemu nie zgłosili uwag do treści projektu IRiESD, co zawarto w dokumencie „Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”, stanowiącym załącznik do wniosku.
Prosimy o zapoznanie się z załączoną poniżej Informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.
     
Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie działając na podstawie art. 9g ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) w związku z art. 104 k.p.a. wnosi o: zatwierdzenie opracowanej przez Boryszew ERG S.A. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, oraz określenie przez Prezesa URE decyzji zatwierdzającej IRiESD terminu, od którego instrukcja ta będzie obowiązywała.
 
- Komunikat w sprawie przedłożenia do zatwierdzenia IRiESD <pobierz>
- Raport OSD z konsultacji dotyczących IRiESD - Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględniania <pobierz>
- Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.  <pobierz> 
- Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł sieci dystrybucyjnej Boryszew S.A. <pobierz>
 
 
Osoba do kontaktu:
Boryszew  S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
Dział Inwestycyjno-Techniczny
Jacek Pawłowski
Inspektor Nadzoru ds. Elektrycznych
tel. (46) 863 02 01 wew.512 jpawlowski@boryszewerg.com.pl