plen
Dziś jest: Sobota, 20 Kwietnia 2019 r.

POLITYKA JAKOŚCI

Mając na celu długoterminowe i efektywne funkcjonowanie BORYSZEW ERG S.A w Sochaczewie, zgodnie z przyjętą misją firmy, najwyższe kierownictwo deklaruje realizowanie Polityki jakości polegającej na kształtowaniu Spółki wiarygodnej, zasługującej na zaufanie klientów.

Działania nasze zmierzać będą w kierunku:

> poznania potrzeb Klienta i wyprzedzenia jego oczekiwań ze świadomością, że to Klient stanowi o naszej przyszłości,
> utrzymania zaufania partnerów handlowych poprzez zapewnienie przejrzystej działalności naszej firmy,
> ciągły rozwój pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji rozumiane jako poszerzanie wiedzy merytorycznej i zdobywanie doświadczenia, budowanie świadomości pracowników w taki sposób, aby powierzane im obowiązki wykonywali z najwyższą starannością,
> wdrażanie nowoczesnych rozwiązań pozwalających na stałe doskonalenie wewnętrznych procedur działania, co prowadzić ma do umacniania pozycji firmy i osiągania sukcesów na rynku,
> przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych oraz wynikających z nich regulacji, odnoszących się do działalności Spółki,
> minimalizowanie oddziaływania na środowisko

Spółka czyni z jakości narzędzie zarządzania, zgodne z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009. Nasi pracownicy mają świadomość, że indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i identyfikacja z firmą gwarantuje osiągnięcie założonych celów.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIA ISO

Opracowany, udokumentowany i utrzymywany System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009. Potwierdzeniem tego jest certyfikat wydany w 1997 roku.
 
Posiadanie systemu jest gwarancją dla naszych klientów, że jakość dostarczanych im wyrobów jest powtarzalna i zgodna z oczekiwaniami. Odpowiednią jakość wyrobów, spełniającą oczekiwania klienta, zapewniamy poprzez realizację funkcjonujących, zgodnie z wymaganiami systemu, procedur i uzupełniających je instrukcji jakości.
 
System podlega stałemu nadzorowi jednostki certyfikującej. Przeprowadzane systematycznie audity jakości dostarczają dowodów, że przedsiębiorstwo skutecznie stosuje system i dostosowuje odpowiednio do wymagań normy.
 
Certyfikat - wersja w języku polskim <pobierz>
Certyfikat - wersja w języku angielskim <pobierz>
Certyfikat - wersja w języku niemieckim <pobierz>

CERTYFIKAT KZR INiG

W dniu 22.12.2015 r. Boryszew ERG otrzymał wydany przez TUV Rheinland Certyfikat nr 0047 963 12496 potwierdzający wdrożenie systemu zrównoważonego rozwoju KZR INiG. W dyrektywie 2009/28/WE oraz 2009/30/WE zostały określone kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR). Są to wymagania dotyczące gruntów, na których uprawiane są surowce do produkcji biopaliw i wymagania dotyczące ograniczeń emisji gazów cieplarnianych generowanych w cyklu życia biopaliw. Do wdrożenia wymagań zobowiązane są wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw biopaliw. System Certyfikacji KZR INiG (Kryteria Zrównoważonego Rozwoju Instytutu Nafty i Gazu) to zbiór wymagań, które muszą być spełnione, aby produkcja biopaliw mogła być uznana za zgodną z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Certyfikat ważny jest do grudnia 2016 r.
 
Certyfikat - wersja w języku polskim  <pobierz>
Certyfikat - wersja w języku angielskim <pobierz>