Działalność OSD

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Energetycznego

Firma Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4711-43(9)/2012/13973/UA, została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (OSDn) na okres od 1.06.2012 r. do 01.04.2018 r. Obszar działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynika z posiadanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/64/13973/W/OWA/2008/TKŁ z późniejszymi zmianami, tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Boryszew S.A. w Sochaczewie oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Komunikat

Decyzją Prezesa URE nr OŁO.4211.24.2017.2018.BG z dnia 18 maja 2018 roku została zatwierdzona i opublikowana Taryfa dla energii elektrycznej Oddziału Boryszew ERG w Sochaczewie. Przedsiębiorstwo wprowadza zatwierdzoną Taryfę do stosowania z dniem 1 lipca 2018 r.

 • Taryfa dla energii elektrycznej (22.04.2020 r.) <pobierz>
 • Rozporządzenie w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021 <pobierz >
 • Decyzja o wyznaczeniu OSDn <pobierz>
 • Wskaźniki czasu trwania przerw grupy Boryszew S.A. za 2018 r. <pobierz>
 • Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci powyżej 1kV <pobierz>
 • Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla sieci dystrybucyjnej Boryszew S.A. za I kw. 2017 r. <pobierz>
 • Decyzja URE o wyznaczeniu Boryszew S.A. sprzedawcą zobowiązanym <pobierz>
 • Informacja o wysokości stawki opłaty OZE na rok 2021 <pobierz>
 • Informacja w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021 <pobierz>
 • Informacja w sprawie wyznaczania godzin na potrzeby obliczania opłaty mocowej w 2021 r. <pobierz>

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji (IRiESD):

 • Część ogólna <pobierz>
 • Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania sieci <pobierz>
 • Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi <pobierz>

Osoba do kontaktu:

Boryszew  S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
Dział Inwestycyjno-Techniczny
Jacek Pawłowski
Inspektor Nadzoru ds. Elektrycznych
tel. (46) 863 02 01 wew.512; e-mail: jpawlowski@boryszewerg.com.pl