AKTUALNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dn. 22.06.2020r.

Zamawiający:
Nazwa Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
Adres ul. 15 sierpnia 106, 95-500 Sochaczew
Numer telefonu +48 664 467 825
NIP 8370000634

Termin składania ofert
06 lipca 2020 r.

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać pisemnie na adres siedziby Zamawiającego: Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie, ul. 15 sierpnia 106, 95-500 Sochaczew z dopiskiem „Oferta na wytwornice pary”. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia składana ofert. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.

Za skuteczne złożenie oferty zostanie także uznany fakt nadesłania skanu oferty pocztą elektroniczną (skany w formacie pdf*) na adres: hsznejkowski@boryszewerg.com.pl
Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie nie zostaną poddane ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty
hsznejkowski@boryszewerg.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Pan Henryk Sznejkowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup wytwornic pary.

Miejsce realizacji zamówienia
Sochaczew

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są wytwornice pary nowe lub używane z dokumentacja UDT o następujących parametrach technicznych:

  1. Moc cieplna 2,5 MW brutto, 1 szt. w zabudowie kontenerowej z pełnym wyposażeniem,

-sprawność 95%,
-ciśnienie pracy/ciśnienie odbiorowe 10/13 barg z możliwością podniesienia do 40 barg po wymianie armatury zabezpieczającej,
-suchość wytwarzanej pary powyżej 99,5%,
-duża dynamika pracy przyrost powyżej 1t pary na minutę, rozbiory o dużych pikach,
-mała pojemność wodna.

  1. Moc cieplna 3,0 MW brutto, 1 szt. w zabudowie kontenerowej z pełnym wyposażeniem,

-sprawność 95%,
-ciśnienie pracy/ciśnienie odbiorowe 10/13 barg z możliwością podniesienia do 37/40 barg po wymianie armatury zabezpieczającej,
-suchość wytwarzanej pary powyżej 99,5%,
-duża dynamika pracy przyrost powyżej 1t pary na minutę, rozbiory o dużych pikach,
-mała pojemność wodna.

  1. Moc cieplna 400 kW brutto. 1 szt. w zabudowie SKID z pełnym wyposażeniem,

-sprawność 95%,
-ciśnienie pracy/ciśnienie odbiorowe 10/13 barg,
-suchość wytwarzanej pary powyżej 99,5%,
-duża dynamika pracy przyrost powyżej 1t pary na minutę, rozbiory o dużych pikach,
-mała pojemność wodna.

Parametry wody zasilającej dla wszystkich jednostek:
-pH (25st. C) powyżej 9,2,
-twardość ogólna poniżej 0,1 st. niem (HD),
-poziom odgazowania 50-100 ppm,
-przewodność mniejsza od 1000 mikroS/cm,
Woda kotłowa: możliwość pracy na wodzie o przewodności powyżej 6000 mikroS/cm.

Harmonogram realizacji zamówienia
Dostawa wytwornic pary do Zamawiającego powinna być zrealizowana do 30 października 2020r.

Dodatkowe warunki

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań, w trakcie postępowania, jednakże wszelkich odpowiedzi będzie udzielał jedynie w miarę możliwości oraz pisemnie drogą elektroniczną na wskazany w zapytaniu adres mailowy.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia lub unieważnienia przedmiotowej procedury bez podania przyczyny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Oferta zawierająca min. następujące elementy:

  1. dane teleadresowe Oferenta, podpisane przez osobę upoważnioną zgodnie z dokumentami rejestrowymi;
  2. cenę netto wyrażoną w PLN, przy czym cena ta jest ceną ryczałtową netto, co oznacza, że zaoferowana cena zawiera w sobie wszystkie niezbędne komponenty pokrywające wszystkie pozycje kosztowe Oferenta, niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania;

2.Oświadczenie o posiadaniu wymaganego minimalnego potencjału technicznego wymaganego do realizacji Zapytania.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego zespół oceniający. Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najwyżej oceniona oferta z najniższą zaproponowaną ceną.

Do pobrania

Zapytanie ofertowe z dn. 22.06.2020