REACH

Rozporządzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals – REACH). Obowiązuje od 1 czerwca 2007 roku i dotyczy bezpiecznego stosowania substancji chemicznych produkowanych lub importowanych (spoza krajów UE) w ilości powyżej 1 tony rocznie.

Rozporządzenie REACH nakłada na producentów oraz importerów substancji chemicznych szereg zobowiązań związanych z produkcją, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem substancji w postaci własnej, jako składnika preparatu czy obecnej w wyrobie. Rozporządzenie nakłada także obowiązki na Dalszych Użytkowników substancji i mieszanin chemicznych. Zgodnie z treścią rozporządzenia Dalszy Użytkownik ma prawo przekazania w formie pisemnej informacji o zastosowaniu substancji w swojej działalności zawodowej (art. 37. Rozporządzenia REACH). Informacja ta pozwoli na przygotowanie Oceny i Raportu Bezpieczeństwa Chemicznego oraz wdrożenie środków kontroli ryzyka poprzez odpowiednie Scenariusze Narażenia dla danej substancji. Scenariusze Narażenia w dalszym etapie będą dołączane do karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Pełną treść rozporządzenia REACH można pobrać m.in. ze strony Krajowego Centrum Informacyjnego REACH

Spółka Boryszew ERG dba o to, aby obrót wszystkimi substancjami oraz mieszaninami oferowanymi klientom był zgodny z wymogami Rozporządzenia REACH. Realizując postanowienia tego rozporządzenia Boryszew ERG  zarejestrował wstępnie wszystkie substancje, które tego wymagały. Dotychczas dokonano również rejestracji właściwej następujących substancji:

Nazwa handlowa Nazwa substancji Numer rejestracji
Ergoplast FDO bis(2-ethylhexyl)phthalate 01-2119484611-38-0003
Ergoplast ADO bis(2-ethylhexyl)adipate 01-2119439699-19-0011
Ergoplast ES soybean oil, epoxidized 01-2119471314-43-0013
Ergoplast SDO Sebacynian bis(2-etyloheksylu) 01-2119970601-40-0012

Numery rejestracyjne REACH udostępniane są w kartach charakterystyki w sekcji 1 (dla substancji) lub w sekcji 3 (dla składników mieszanin). Karty charakterystyki można pobrać z zakładki Produkty wybierając Ofertę produktową dla wybranego asortymentu.

CLP

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, zwane w skrócie Rozporządzeniem CLP wprowadza nowe zasady klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia CLP Boryszew ERG S.A. notyfikował klasyfikację wszystkich substancji, dla których było to wymagane. Wszelkie pytania i informacje proszę kierować na adres email:
eprzepiorkowska@boryszewerg.com.pl,
telefonicznie: + 48 46/863-02-01,
faxem: +48 46/863-00-96.

Adres korespondencyjny:
Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
ul. 15-go Sierpnia 106
96-500 Sochaczew