Polityka prywatności

§1
Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063824, NIP: 8370000634, REGON: 750010992; adres  e-mail: marketing@boryszewerg.com.pl

Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne. Jest jednakże warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.

§2
Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  • zawieranie i realizacja umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane przez administratora danych,;
  • świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora danych (np. newsletter);
  • przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

  • 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;
  • 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. c – d.

§3
Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§4
Okres i zakres przechowywania danych osobowych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:

  • przez okres czasu w jakim osoba, której dane dotyczą może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi administratora za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, chyba, że dłuższy okres czasu jest przechowywania jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa;
  • przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
  • do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe podane w formularzu kontaktowym zawierające: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę i adres firmy, a w odniesieniu do subskrybentów newsletter’a wyłącznie adres e-mail.

§5
Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody powinno zostać dostarczone osobiście lub listem poleconym na adres: Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie; 96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 106. Możecie ją Państwo również przesłać pocztą elektroniczną na adres: boryszew@boryszewerg.com.pl, lub zgłosić telefonicznie pod numerem +48468630201.
Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6
Profilowanie

Dane osobowe uzyskane przez administratora danych nie są przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania.

§7
Pliki cookies

Nasza witryna (www.boryszewerg.com.pl) wykorzystują pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki na komputerze użytkownika. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Zasady przetwarzania danych gromadzonych przez pliki Cookies są podane w dokumencie Polityka Cookies. Technologia plików cookies nie zbiera, nie przetwarza ani nie gromadzi danych osobowych. Szczegółowe informacje o plikach cookies dostępne są na stronie Polityka Cookies.

§8
Jak uzyskać więcej informacji?

Jeśli masz pytania dotyczące tej Polityki prywatności, swoich danych osobowych lub ochrony danych w tej witrynie internetowej, wyślij korespondencję na adres email: marketing@boryszewerg.com.pl. Zanim spełnimy Twoją prośbę, możemy wymagać potwierdzenia Twojej tożsamości. Odpowiadamy na takie żądania tak szybko, jak to jest racjonalnie możliwe. Prosimy o nie przesyłanie pocztą elektroniczną wrażliwych danych osobowych.