Badania i Rozwój

Projekt pt. „Ekologiczny płyn do chłodnic samochodowych o innowacyjnych parametrach” 

Boryszew ERG realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie w dniu 22 listopada 2017r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr POIR.01.02.00-00-0031/17-00 w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pt. „Ekologiczny płyn do chłodnic samochodowych o innowacyjnych parametrach użytkowych”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej receptury i parametrów produkcyjnych dla gotowej, bezpiecznej do wdrożenia technologii wraz z know-how pozwalającym na rozwiązywanie ewentualnych problemów produkcyjnych dla ekologicznego płynu do chłodnic samochodowych.

Planowanym efektem projektu będzie ekologiczny produkt o unikalnym składzie surowców, zapewniających innowacyjne parametry użytkowe. Innowacyjność nowych rozwiązań wynika z unikalnego składu surowców oraz wykorzystania substancji chemicznych zarejestrowanych w programie REACH.

Całkowita wartość projektu wynosi: 6 466 422,40 PLN

Wartość dofinansowania wynosi 3 294 802,06 PLN
 w tym:

  • na badania przemysłowe: 1 841 406,06 PLN,
  • na prace rozwojowe: 1 453 396,00 PLN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakłada przeprowadzenie następujących badań przemysłowych i prac rozwojowych w okresie 01.11.2017r. do 31.10.2019r:

  • Opracowanie bazowego składu ekologicznego płynu do chłodnic.
  • Opracowanie składu pakietu inhibitorów i dobór dodatków.
  • Opracowanie metody otrzymywania płynu w skali laboratoryjnej i ¼ technicznej.
  • Próby w skali produkcyjnej.