Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

§1
Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.boryszewerg.com.pl/sklep/ , prowadzonego przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 106, NIP 837 000 06 34, Regon 750010992, określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży towarów przy wykorzystaniu wszystkich usług Sklepu Internetowego.

§2
Definicje

 1. Sprzedający – Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 106, NIP 837 000 06 34, Regon 750010992.
 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przed Sprzedającego za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu
 4. Dostawca – podmiot, z którym Sprzedający współpracuje w zakresie dokonywania Dostawy towarów.
 5. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z hasłem do założenia konta w sklepie internetowym. Login jest adresem mailowym Klienta.
 6. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybierany przez Klienta podczas zakładania konta w sklepie internetowym.
 7. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca.
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 10. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym.
 11. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 12. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 13. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego.
 14. Umowa sprzedaży – to umowa sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§3
Obowiązki Stron

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie wydać Towar kupującemu, chyba, że w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru.

§4
Zamówienia

 1. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia oraz zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta.
 2. Klient może składać Zamówienia na Towary znajdujące się w ofercie Sklepu za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie klikając na ikonę „KOSZYK” oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 4. Dokonując Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Sklep wraz z wysłaniem Towaru przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy w postaci dowodu zakupu (paragon lub fakturę VAT).

§5
Ceny, płatności, dostawa Towaru oraz wymiana Towaru

 1. Ceny w Sklepie są podane przy każdym z Towarów i są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia.
 3. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) lub za pośrednictwem serwisu Dotpay, wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Sprzedającego.
 4. Zamówienia są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich.
 5. Towar zamówiony przez stronę internetową w sobotę i niedzielę oraz dni świąteczne będzie wysłany w dniu roboczym.
 6. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata)
  • płatnością internetową (karta kredytowa i e-przelew) za pomocą serwisu Dotpay
 7. Sprzedający wskazuje, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 8. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedającego Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedającego przewoźnikowi, jeżeli Sprzedający nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

§6
Odstąpienia od Umowy i zwrot Towaru

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy bądź adres pocztowy Sprzedającego.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§7
Obowiązki Klienta

 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 2. Sprzedający nie przyjmuje paczek wysłanych „za pobraniem”
 3. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§8
Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów.
 2. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Dołączenie dowodu zakupu jest niezbędne w procesie zwrotu.

§9
Rękojmia i wady fizyczne Towaru (Reklamacje)

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest każdy dowód w tym w szczególności dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).
 4. Reklamację można złożyć za pomocą poczty elektronicznej lub wysłać na adres sprzedającego.
 5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
  2. żądać usunięcia wady; albo
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.
 6. Uprawnienia określone w ust. 5 pkt 1 lub 2 są pierwotne, a określone w pkt 3 dopiero następcze.
 7. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Klient powinien odesłać Sprzedającemu reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
 9. Sprzedający nie przyjmuje paczek wysłanych „za pobraniem”
 10. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 11. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§10
Pozostałe prawa i obowiązki

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.
 3. Sprzedający, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 4. Sprzedający ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 5 dni roboczych.
 5. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

§11
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

 1. Przedstawienie oferty Sklepu,
 2. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym,
 3. możliwość korzystania z Konta Klienta,
 4. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-2 powyżej nie wymaga Rejestracji
 5. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 3 powyżej wymaga Rejestracji

§12
Polityka Cookies

 1. Ciasteczka ( angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji.
 2. Sklep korzysta z Cookies „sesyjnych”, które są plikami tymczasowymi i pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 3. Sklep używa plików „cookies” w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym sklepie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.
 4. W przypadku braku akceptacji plików cookies możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

§12
Polityka Cookies

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§13
Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§14
Polityka bezpieczeństwa informacji

 1. Dane osobowe są gromadzone w celu: realizacji zamówień klientów, marketingu, prowadzenie bazy umów i prowadzenia statystyk. Każdy użytkownik sklepu ma wgląd do swoich danych i może je usunąć, oraz są one podawane dobrowolnie.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Dotpay dane osobowe klienta niezbędne dla realizacji płatności zostaną przekazane do Dotpay, który będzie pełnił rolę administratora tych danych osobowych. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Dotpay na potrzeby realizacji płatności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.jeden. Dz.U. 2016 poz.922)

§15
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.